Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Vlastivědný sborník Kralupska 2014/1-2

Příspěvek p. V. Fencla z VSK 2014/1-2 v plném rozsahu (s přílohami):

http://muzeumkralupy.cz/archiv/praveke-cesty-na-kralupsku-a-velvarsku-ve-svetle-archeologickych-nalezu/

 


Vlastivědný sborník Kralupska 1994-2015

Čísla VSK -  1994/2; 1995/1; 1995/2; 1996/2; 1997/1  již nelze zakoupit                 

 

BENDA Jan - Uprchlíci v důsledku Mnichovské dohody – sociální aspekty a péče na Kralupsku, (VSK 2007/2) 

BENDÍKOVÁ Iveta – Nobelova cena za literaturu pro milovaného básníka Jaroslava  Seiferta (VSK 2005/1)

- Nobelova cena pro Jaroslava Seiferta (VSK 2015/1-2) 

BRETTSCHNEIDEROVÁ  Zuzana – Příspěvek k historii židovského obyvatelstva v Kralupech       nad Vltavou a na Kralupsku (VSK 2002/1)

- Josef Rosenzweig – Moir (1887-1944?) (VSK 2003/1)

BRUMOVSKÝ Karel – Německý obrněný vlak v květnu 1945 (VSK 1995/1)

- Historie dolování uhlí na Kralupsku (VSK 1996/2)

DAVÍDEK Václav – O katastrofě v dole Felix v Olovicích roku 1907 (VSK 2008/ 1-2)                                                                                                            

DOSKOČIL Oldřich – Litografie hradů Kokořín, Houska, Okoř, Chvatěruby encyklopedie České   hrady, tvrze a zámky

- Františka Alexandra Hebera (VSK 1999/2) 

-  Vilém Kandler (1816-1896) a jeho vyobrazení hradů a zámků v Mikovcově a Zapově                      díle na Kralupsku a jeho okolí (VSK 2000/1) 

FEDIUK František – Kralupský úsek Lužické cesty: ano či ne? (VSK 2011/1-2) 

FENCL Václav – Letecká prospekce na Kralupsku a Velvarsku (VSK 2003/2)

- Archeologické nálezy při stavbě nových silnic a rychlostního koridoru na Kralupsku a                      Velvarsku (VSK 2004/1)                      

–Z historie archeologického bádání na Kralupsku (VSK 2004/2)

– Z historie archeologického bádání na Kralupsku II (VSK 2005/1)

– Z historie archeologického bádání na Kralupsku III (VSK 2005/2)

– Z historie archeologického bádání na Kralupsku IV (VSK 2006/1)

– Nálezy kostí pleistocenních zvířat na Kralupsku a Velvarsku (VSK 2007/2)

– Zlatý poklad z Minic (VSK 2008/ 1-2)

– Archeologické nálezy z Otvovic (VSK 2009/1)

– Několik  slov k článku ing. Majricha: Příspěvek k objasnění urbanizace na katastrálním území      Kralupy (VSK 2009/2)

- Pokus o zpřesnění lokalizace starších nálezů lidu s kulturou únětickou z Kralup nad Vltavou   (VSK 2011/1-2)

- Slované na Kralupsku (VSK 2012/ 1-2)

- Archeologické nálezy z povodí Bakovského potoka mezi Velvary a Chržínem (VSK 2013/1-2)

- Pravěké cesty na Kralupsku a Velvarsku ve světle archeol. nálezů (VSK 2014/1-2)

- Kultura nálevkovitých pohárů na Kralupsku a Velvarsku (VSK 2015/1-2) 

- Perličky z pravěku kralupska (VSK 2016/1-2)

HRDINA Ladislav – Protikomunistický odboj na Kralupsku  (VSK 2005/2) 

HRUBÝ Petr – Vývoj pozemkové držby Bohuslava Felixe Hasištejnského z Lobkowicz                   (VSK 1998) 

HYNKOVÁ Růžena – Obnovení muzea v Kralupech nad Vltavou (VSK 1994/1)

- Most TGM v Kralupech n. Vlt. (VSK 1997/1)

-Ing. Otto Setzer, komisař programu FAO v Africe (VSK 1997/1) 

JIRÁSKOVÁ Marie – K první nominaci Jaroslava Seiferta na Nobelovu cenu za literaturu      (VSK 1996/1) 

KARASOVÁ Světlana – Budeč (VSK 2002/1) 

KASÍK Stanislav – Nové symboly měst a obcí okresu Mělník po roce 1990,I., A-Mě (VSK 2006/2)

- Nové symboly měst a obcí okresu Mělník po roce 1990, II., Mš – Z  (VSK 2007/2) 

KASTNER Quido – Podřipsko (VSK 1994/1) 

KILIAN Jan – Soupis náhrobních kamenů na Kralupsku (VSK 2003/2) 

KINDL Miroslav – Vinec – hledání odpovědí (VSK 2002/1) 

KOČÍ Jaroslav – Dolní Vltava pod Prahou (VSK 2003/1)

- Poznámky o postupném vývoji silniční sítě v Kralupech n. Vlt. a v blízkém okolí, (VSK 2008/1-2)

- Ještě k 64. výročí náletu na Kralupy – 22.3. 1945 (VSK 2009/1)

- Část historie Kralup týkající se těžby uhlí v Minicích, Mikovicích a Zeměchách, (VSK 2014/1-2) 

KOŘÍNKOVÁ Jana – RACEK Jan – Za prom. hist. Jiřím Rácem (VSK 2002/1) 

KRÁTKÝ Jaroslav – Počátek české státnosti na dedikačním listu Gumpoldovy legendy,        (VSK 2005/2) 

KRBEC  Jiří – Co se dělo v Leopoldově – Svědectví mukla (VSK 2004/2) 

KRUMPHOLC Josef – Paroplavba v Obříství (VSK 1997/1) 

KŘTĚNOVÁ Zdeňka – Vzpomínka na Jiřího Fencla (1915-1980) (VSK 2005/2)

- Historická výročí Kralupska pro rok 2007 (VSK 2006/2)

- Dvořákovy Velvary (VSK 2006/2)

- Otakar Štorch-Marien (1897-1974) a význačné osobnosti kraje (VSK 2008, 1-2)

- Ochotnické divadlo ve Velvarech 1832-1965 /I./ (VSK 2009/1)

- Ochotnické divadlo ve Velvarech 1881-1965, II., (VSK 2010/1-2)

- Po stopách lidských osudů (VSK 2011/1-2)

- K osudům obrazů Jiřího Karse (VSK 2012/1-2)

- Velvary-tradiční zdroje obživy po únoru 1948 (VSK 2013/1-2)

- Velvary – zemědělství po roce 1948 (VSK 2014/1-2) 

- Strastiplný život kněžny Emmy (VSK 2016/1-2)

- Umělci z Vysočiny v našem kraji (VSK 2016/1-2)

KUDRNA Miroslav – V čase úvah před rozhodnutím o zveřejnění expozice Jiřího Karse,        (VSK 1995/2) 

LÍSKOVÁ Jitka – Oldřich Hilmera (VSK 2003/2) 

MAJRICH Jiří – Příspěvek k objasnění počátku urbanizace vsi na katastrálním území

                      Kralupy nad Vltavou (VSK 2009/1) 

MASNER Prokop Filip – Místopis města Kralup nad Vltavou  ( vše ve VSK 1997/2)

- Kaple v Bukol

- Hrad Meziříčský a Chlumín

- Hradiště v Minicích a zaniklá ves Rusavky

- Kostely a kaple v okresu Kralupském 

MIKULE Vladimír – Vzpomínka bibliofila na Jaroslava Seiferta (VSK 1996/1)

- Jaroslav Seifert a Vladimír Komárek (VSK 1996/1) 

NÁDVORNÍK Julius – RACEK Jan – K dějinám Lobečku (VSK 2006/2)

NEUDERTOVÁ Michaela – Jiří Popel z Lobkowicz jako zástavní pán mělnického panství

(VSK 1998)

NĚMEC Václav – Miluji velmi ten boží svět… Klementina Kalašová o svých zahraničních pobytech v korespondenci se Sofií Podlipskou (VSK 2005/1)

NOVÝ Petr – Bitva na Turském poli (VSK 2009/2)

- Staré cesty v okolí Kralup nad Vltavou od pravěku do středověku (VSK 2009/2) 

OBRAZOVÁ Martina   -  Kalvárie z kostela sv. Otmara v Hoštce (VSK 2015/1-2) 

POJAR Vojtěch – Vojensko-sokolská skupina odboje kpt. Čermáka (VSK 2009/1)

- Dějiny kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi v době předhusitské (VSK 2011/1-2) 

POKORNÝ Pavel R. – Zřízení nejjasnějšího a nejvyššího řádu růna neboližto beránka                   Zlatého (VSK 1998) 

PROCHÁZKA Lubomír – Pohlednice Kralup nad Vltavou a okolních obcí z fondů                           Středočeského muzea v Roztokách u Prahy (VSK 1995/2) 

RACEK Jan – Veltruský zámecký areál, místo kratochvíle a zábavy (VSK 1994/1)

- Odkryté gotické okno v minickém kostele sv. Jakuba Většího (VSK 1995/1)

- Cesta za obživou a zábavou – zdroj konfliktů a nesnází (VSK 1995/2)

- Dvě smutná výročí PhDr. Miloslava Racka (VSK 1995/2)

- Mezinárodní vědecké sympozium Život na dvorech barokní šlechty (VSK 1995/2)

- Rezidence a sídla na území okresů Mělník a Kladno (VSK 1996/1)

- Píseň pěkná a přepěkně ohavná (VSK 1996/2)

- Rytířská epizoda z kralupského dávnověku  (VSK 1997/1)

-  Proměny lobkowiczké držby v letech 1620-1848 ve světle vývoje české šlechty (VSK 1998)

- Za Mgr. Th. Dušanem Řezaninou (VSK 1999/1)

- Za JUDr. Růženou Hynkovou (VSK 1999/1)

- Vesnice Kralupy v 1. polovině 16. století (VSK 1999/1)

- Židé ve spisech královského věnného města Mělníka v letech 1717 – 1727 (VSK 1999/2)

- Florian Gryspek z Gryspachu (kariéra rytíře v době renesance) (VSK 2000/1)

- Hospodářské instrukce Floriana Gryspeka (VSK 2000/2)

- Za Prof. Ladislavem Čepelákem (VSK 2000/2)

- Vývoj církevních majetků na území jižního Podřipska v 11.-15. století (VSK 2001/1)

- Drobné šlechtické rody na jižním Podřipsku I. (VSK 2001/2)

- Nelahozevský selský řád Floriana Gryspeka z Gryspachu (VSK 2001/2)

- Drobné šlechtické rody na jižním Podřipsku II. (VSK 2002/1)

- Stavebník Florian Gryspek z Gryspachu (VSK 2002/2)

- 750 let Kralup nad Vltavou (VSK 2003/1)

- Rod Kinských a vývoj jejich pozemkového majetku (VSK 2003/2)

- Drobné šlechtické rody z jižního Podřipska v 12. - 16. století (VSK 2004/1)

- Drobné šlechtické rody jižního Podřipska a klášter na Pšovce (VSK 2004/2)

- Za Jiřím Corvinem (VSK 2004/2)

- 11 ročníků VSK (VSK 2005/1)

- Návštěva císaře Františka Josefa I. dne 17.6. 1901 v Kralupech (VSK 2006/1)

- K dějinám Lobečku (s J. Nádvorníkem), (VSK 2006/2)

- Padesát let od úmrtí malíře Josefa Holuba, (VSK 2007/2)

- Staré cesty a Kralupy (VSK 2009/2)

- 20 let městského muzea (VSK 2011/1-2)

- Kralupský úsek Lužické cesty: ne (VSK 2011/1-2)

- K otázce lokalizace radnice v Kralupech ve 2. polovině 19. stol. (VSK 2011/1-2)-

- Oběti šoa z Kralup nad Vltavou (VSK 2012/1-2)

- Dvacet ročníků Vlastivědného sborníku Kralupska (VSK 2013/1-2)

- Újezdec řečený Rusavky (VSK 2013/1-2)

- Za Františkem Kouřilem (VSK 2013/1-2)

- Vznik Československa a jeho reflexe v Kralupech (VSK 2014/1-2)

- Šlechtické sídlo Chvatěruby (VSK 2014/1-2)

- Za Otakarem Špecingerem (VSK 2014/1-2)

- Za Františkem Slapničkou (VSK 2014/1-2)

- Zámek Mikovice (VSK 2015/1-2)

 RÁC Jiří – Nejbohatší měšťan v Mělníku roku 1523 (VSK 1999/1)

- K otázce historických začátků a první písemné zmínky o Kralupech nad Vltavou (VSK 2000/1)

- Vznik a začátky mělnického špitálu (VSK 2000/1)

- Jméno Horní Počaply (VSK 2000/2)

- Jméno Kadlín (VSK 2001/1) 

RAMBOUSEK Jiří – Nenapsané kapitoly Všech krás světa (VSK 1996/2)

RANDÁK Jan – Náboženské reformy Josefa II. v Kronice Martina a Františka Nováka                   Z Dřínova u Zlonic (VSK 2000/2)

- František Slavomír Štěpánek, Tuchoměřice a rok 1848 (Rozbor písemného pramene) (VSK 2001/1)                                 

ROSÍK Ladislav – Z historie amatérské fotografie na Kralupsku I. (VSK 2000/2)

- Z historie amatérské fotografie na Kralupsku II. (VSK 2001/1)

- Z historie amatérské fotografie na Kralupsku III. (VSK 2001/2) 

ROYT Jan – Socha madony ze sbírek kralupského muzea (VSK 1999/2) 

RYANTOVÁ Marie – Lobkowiczké panství Vysoký Chlumec (VSK 1998) 

ŘADA Vlastimil – Městské znaky na Mělnicku I. (VSK 2005/1) 

ŘEZANINA Dušan – Sto let kralupského chrámu (1895 – 1995) (VSK 1995/2)

- Sto let kralupského chrámu (pokračování) (VSK 1996/1)

- Sto let kralupského chrámu (pokračování) (VSK 1996/2)

- Domněle nejstarší zpodobení sv. Vojtěcha (VSK 1997/1)

- U rakve básníka Jaroslava Seiferta (VSK 1999/1) 

SLAPNIČKA František – Črty z hudební minulosti Kralupska (VSK 1995/2)

- Črty z hudební minulosti Kralupska II. (VSK 1996/1)

- Črty z hudební minulosti Kralupska III. (VSK 1996/2)

- Črty z hudební minulosti Kralupska IV. (VSK 1997/1)

- Črty z hudební minulosti Kralupska V. (VSK 1999/1)

- Črty z hudební minulosti Kralupska VI. (VSK 1999/2)

- Črty z hudební minulosti Kralupska VII. (VSK 2000/1)

- Črty z hudební minulosti Kralupska VIII. (VSK 2000/2)

STICH Alexandr – Jaroslav Seifert a Jaroslav Vrchlický na základě rozboru Seifertovy Sbírky Světlem oděná

STREJČEK Antonín – Zapomenutí hrdinové I. (VSK 2005/1)

- Zapomenutí hrdinové II. (VSK 2005/2) 

STUPKA Josef – Údolí Rusavky – oáza klidu (VSK 1994/1)

- Křížek rychtáře Slabého (VSK 1994/1)

- Dějiny Podháje (VSK 1994/2)

- Počátky policie v Kralupech (VSK 1994/2)

- Vzpomínky těch, kteří přežili (VSK 1995/1)

- Oprava kostela sv. Jakuba Většího v Minicích (VSK 1995/1)

- Kronika kralupského zvoníka (VSK 1995/2)

- Archeologický výzkum na Budči (VSK 1996/1)

- Veřejné osvětlení v Kralupech (VSK 1996/2)  Stupka     

- Sto let kralupského hřbitova (VSK 1997/1)

- Pomístní a místní jména v Kralupech a okolí (VSK 1999/1)

- Etymologie pomístních a místních jmen v Kralupech a okolí (VSK 1999/2)

- Pamětní desky v Kralupech nad Vltavou (VSK 2000/1)

- Historie kralupského průmyslu (VSK 2000/2)

- Kralupské potoky v minulosti (VSK 2001/1)

- Regionální historiografie Kralupska (VSK 2001/2)

- Hora Říp – inspirační zdroj poezie (VSK 2002/1)

- Tajné chodby v okolí Kralup (VSK 2002/2)

- Hroby na starém minickém hřbitově (VSK 2002/2)

- Kult sv. Jana Nepomuckého v Kralupech (VSK 2003/1)

- Historie dobrovolných hasičů v Kralupech (VSK 2003/1)

- Kronika selského rodu Houdků (VSK 2003/2)

- Historie kralupské pošty (VSK 2004/1)

-  Výročí 120 let kralupského sokola (VSK 2004/1)

- Kulturní památky Kralup nad Vltavou (VSK 2004/2)

- Kulturní památky regionu Kralupy nad Vltavou (VSK 2005/1)

- Kulturní památky regionu Kralupy nad Vltavou II (VSK 2005/2)

- Kulturní památky regionu Kralupy nad Vltavou III (VSK 2006/1)

- Sto let „kanalizace“ Vltavy (1896-1905)  (VSK 2006/2)

- Stoletá historie kralupského průmyslu (1850-1950); (VSK 2007/1)

- Historie obce Debrno (VSK 2008/1-2)

-  Vodní a parní mlýny v Kralupech a okolí (VSK 2009/1)

- Kralupský spolkový život (VSK 2009/2)

- Prusové v Kralupech a okolí, 1866 (VSK 2010/1-2)

- Chvatěrubský hrad a zámek (VSK 2012/1-2)

- Zaniklé vsi na Kralupsku (VSK 2013/1-2)

- Vznik kralupského školství (VSK 2013/1-2)

- Výročí 1. světové války (VSK 2014/1-2)

- Historie kralupského pohostinství (VSK 2015/1-2)

- Devadesát let kralupského mostu (VSK 2016/1-2)

- Slovinci v Kralupech za 1.světové války (VSK 2016/1-2)

SVOBODA Jiří – Věčná Berta (VSK 1995/1)

- Zastavení u zámku na horkém moři. Příspěvek k 65. narozeninám doc. PhDr. Marie Rackové, CSc. (VSK 1995/2)

- Vlčí zuby v erbu (VSK 1996/1)

- Lobkowiczové v českých dějinách (VSK 1998)

- Kaple sv. Jeronýma Na Čihadlech – v duchu barokní doby (VSK 2000/1)

- Svatý Simeon Stylita – symbol spravedlnosti? (VSK 2000/2)

- Osudy (zamyšlení nad osudy těch, kteří podepsali prohlášení české šlechty (VSK 2002/1)

- Příběhy kaple /Hrobní kaple knížete Kinského ve Veltrusích/ (VSK 2012/1-2)

SVOBODA Jiří-DVOŘÁK Jan – Ztracený „Bonrepos“ Františka Antonína Šporka – opar barokní duše (VSK 1999/1)

ŠETLÍK Jiří – Malíř Ota Janeček a básník Jaroslav Seifert (VSK 1999/2) 

ŠIMUNEK Vratislav – Vznik kralupského železničního uzlu (VSK 1994/1)

-  130 let dráhy z Kralup do Turnova (VSK 1994/2)

- 140 let buštěhradské uhelné dráhy (VSK 1996/1)

- „Od státní dráhy k soukromým společnostem a zpět“ (VSK 1996/2)

- Pražsko-duchcovská dráha (VSK 1997/1)

ŠKORVAGA Marek – Boryňové ze Lhoty (VSK 2000/2) 

ŠPECINGER Otakar – Z korespondence Jaroslava Seiferta (VSK 1994/1)

- Františka vévodkyně Toskánská (VSK 1994/1)

- Galerie dolního Povltaví (VSK 1994/2)

- Pravda o výstavnickém primátu Veltrus, k 240. výročí vzorkového veletrhu (VSK 1994/2)

- Nálet na Kralupy n. Vlt. (VSK 1995/1)

- K historii kralupské chemie (VSK 1995/2)

- Seifertův přítel Josef Sudek (VSK 1996/1)

- Jaroslav Seifert a severní Čechy (VSK 1996/

- Vzpomínka na Jaroslava Seiferta (VSK 1996/2)

- 250 let od narození Leopolda Koželuha (VSK 1997/1)

- Panství Nelahozeves a Lobkowiczové (VSK 1998)

- Hudba a Lobkowiczové (VSK 1999/1)

- Váleční letci St. Zeinert a M. Švic (VSK 1999/2)

- Rok 993 a Kralupy nad Vltavou (VSK 2000/1)

- Chotkové z Chotkova a Vojnína (VSK 2000/2)

- Korespondence Jaroslava Seiferta a Zdeňky Pavlouskové (VSK 2001/1)

- Za profesorem Stanislavem Šturzem (VSK 2001/1)

- Bitva na Turském poli (VSK 2001/2)

- Křižovnická vrchnost starých Kralup (VSK 2002/1)

- Čtyři století velvarské písně (VSK 2002/2)

- Král českých pěvců Josef Lev (VSK 2002/2)

- Kralupy nad Vltavou – z vesnice městem průmyslové chemie (VSK 2003/1)

- Vltava a Kralupsko (VSK 2003/1)

- Sto let od odchodu Antonína Dvořáka (VSK 2003/2)

- Blevické koncerty (VSK 2004/1)

- Oslavy „Rodný kraj Antonínu Dvořákovi“ v roce 1941 (VSK 2004/1)

- K osudům Bedřicha Smetany (VSK 2004/2)

- Velkostatek Veltrusy (VSK 2004/2)

- Krajina mládí a povídek V. Hálka (VSK 2005/1)

- Obec a panství Zvoleněves (VSK 2005/2)

- Saský poštovní kurz a Kralupsko (VSK 2006/1)

- Z minulosti Kozomína (VSK 2006/2)

- Z minulosti Sazené (VSK 2007/2)

- Za Václavem Davídkem (VSK 2008/1-2)

- Malířské Dušníky nad Vltavou (VSK 2008/1-2)

- Charles Sealsfield (VSK 2009/1)

- Elektrárna Miřejovice (VSK 2010/1-2)

- Hudba na zámku Veltrusy (VSK 2011/1-2)

- Manželé Karsovi a M. Utrillo (VSK 2011/1-2)

- Tragédie plukovníka Ferdinanda Kinského (VSK 2012/1-2)

- Hudební dílo P.B. Humla (VSK 2012/1-2)

- František Horský (VSK 2013/1-2)

- Selský rod Brtníků (VSK 2014/ 1-2) 

ŠTROBLOVÁ Hana – Vzpomínky na školu Vratislava Nechleby (VSK 2010/1-2)

TREFNÝ  Martin – Knovízský objekt z výšinné lokality Viničky u Poplz na Libochovicku (VSK 2004/1)                       

UHER Václav – Příbuzenské sňatky mezi samotnými členy rodu Lobkowiczů (VSK 2006/1)

- Římskokatolická farnost Vepřek (VSK 2013/1-2)

VLČKOVÁ Věra – Dvousté výročí úmrtí Antonína Strnada (VSK 1999/2)

VLK Miloslav-PROCHÁZKA Lubomír – Crollovy veduty jako dokument (VSK 1998)

VOLKMAN Alois – Vzpomínky na Jaroslava Seiferta (VSK 1996/1)

ŽELEZNÁ - Fiedlerová Eva – Převoz základního kamene pro Národní divadlo z hory Říp v roce 1868 (VSK 2006/2)

- Z minulosti kralupské „Jodlovny“ (VSK 2009/2)

 

 

Čísla VSK -  1994/2; 1995/1; 1995/2; 1996/2; 1997/1  již nelze zakoupit

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich