115 let města – 115 historických událostí

Kateřina Živná ‒ Jan Racek

Dne 22. 11. 2017 uplynulo 115 let ode dne, kdy císař František Josef I. povýšil městys Kralupy na město s novým názvem Kralupy nad Vltavou. Touto změnou jména byla reflektována skutečnost, že součástí nového města se stala i sousední obec Lobeč.

Kralupské městské muzeum k této příležitosti uspořádalo výstavu, která přiblížila, jak vypadaly Kralupy na počátku 20. století a co všechno muselo být splněno, aby k povýšení na město vůbec mohlo dojít, např. zřízení samostatné duchovní správy, a tedy v našem případě rovnou výstavba kostela.

Úvodní text k výstavě by zajisté mohl být rozsáhlý a pro mnohé návštěvníky vyčerpávající. Proto byla zvolena úspornější a přehlednější varianta 115 událostí, z nichž by každá jedna reprezentovala jeden rok. Jako téměř vyčerpávající zdroj informací posloužila publikace Josefa Stupky Velká kronika kralupská. Několik v ní chybějících let bylo pokryto údaji z další místní historické literatury. Sestavení přehledu provedla stážistka, studentka Kateřina Živná s tím, že nemusí vždy vybírat jen „vrcholná politická témata“, naopak, že jednotlivé události mohou reprezentovat všechny vrstvy života městského organismu.

Výsledný text byl uplatněn na výstavě a možná bude pozoruhodný i pro čtenáře tohoto periodika.

 

1902      Kralupy byly povýšeny na město císařem Františkem Josefem I., 22.11.

1903      Vypukl požár v rafinérii minerálních olejů, tzv. petrolejce.

1904      Zřízena farnost kralupská. Prvním farářem se stal dosavadní kaplan Josef Záruba.

1905      Spolek kralupských ostrostřelců otevřel střelnici ve Skřivanově rokli za petrolejkou.

1906      Básník a prozaik Svatopluk Čech byl jmenován čestným občanem města.

1907      Na místo starosty nastoupil JUDr. Ladislav Pavlousek.

1908      Vyčleněním z „Řemeslnicko-čtenářské besedy“ vznikl „Pěvecko-hudební spolek Fibich“.

1909      Na kralupském hřbitově bylo již 1 000 hrobů.

1910      Díky Františku Biňovcovi byla vybudována obecná škola v Mikovicích.

1911      V domě u Jiterských, kde bydleli rodiče matky Jaroslava Seiferta, vypukl požár.

1912      Do Kralup byl přenesen okresní soud a berní úřad, vznikl kralupský politický okres.

1913      Jan Vaněk kupuje dům č. p. 95 na Palackého náměstí a zakládá zde drogistický obchod.

1914      Antonín Macák zakládá pohřební ústav. Začíná 1. světová válka.

1915      Kralupští branci přešli s 28. pražským pěším plukem do ruského zajetí, 3. dubna.

1916      Na kralupském hřbitově byl zřízen tzv. vojenský oddíl v oddělení D.

1917      Proběhla rekvizice tří zvonů z kralupského kostela.

1918      František Biňovec svolal na 14. 10. tábor lidu a při této příležitosti vyhlásil samostatné Československo.

1919      Starostou města se poprvé stal Josef Vaníček. Byla založena tělovýchovná jednota Čechie Kralupy.

1920      Bylo zavedeno elektrické pouliční osvětlení.

1921      Obec Lobeček byla připojena ke Kralupům.

1922      Byla zakoupena budova č. p. 6, která byla přestavěna na novou radnici.

1923      V Kralupech bylo otevřeno gymnázium.

1924      Došlo k regulaci toku a k vydláždění břehů Zákolanského potoka.

1925      Budovu cukrovaru u nádraží koupila švýcarská firma Maggi.

1926      Započala výstavba kralupského mostu.

1927      V Družstevní /Arbesova/ ulici v Podháji si zakoupil dům akademický malíř Josef Holub.

1928      Slavnostní otevření mostu přes řeku Vltavu.

1929      V kralupském pivovaru vypukl velký požár.

1930      Kralupské gymnázium dostalo vlastní budovu.

1931      Kino Sokol získalo zvukovou aparaturu.

1932      Během přestavby Jodlovy ulice byla zbořena velká část rodného statku buditele Jana Jodla.

1933      Okresní jednota živnostenských společenstev v Kralupech uspořádala velkou výstavu živností.

1934      Na místě statku č. p. 2 byla vybudována kavárna a restaurace Praha.

1935      Dvakrát bylo při povodních zaplaveno nádraží.

1936      V Lobečku bylo vybudováno sportovní letiště.

1937      Byla otevřena nová budova pošty v Nerudově ulici.

1938      Několik set kralupských občanů se přihlásilo k výcviku tzv. dobrovolnické druhé zálohy.

1939      Josef Vaníček rezignoval na post starosty. Členové Sokola založili odbojovou skupinu proti německým okupantům.

1940      Povodeň zasáhla město.

1941      Všem obchodníkům bylo na domy malováno písmeno „V“ jako symbol německého vítězství.

1942      Byl vypraven první transport kralupských Židů do Terezína.

1943      Na Palackého náměstí se konala tryzna za porážku německé armády v bitvě u Stalingradu.

1944      Studenti z Kralup byli nasazeni na práci v pomocných a v požárních sborech.

1945      Nálet na Kralupy. Konec druhé světové války.

1946      Dlouholetý starosta Josef Vaníček byl jmenován čestným občanem Kralup.

1947      Zákolanský potok se na jaře rozvodnil. Při povodni pomáhalo 86 hasičských sborů.

1948      Uskutečnil se komunistický státní převrat. Na kralupském letišti se natáčel film „Vítězná křídla“.

1949      Byla založena lidová škola umění.

1950      Byla dostavěna budova okresního úřadu a okresního soudu, dnes nemocnice.

1951      Pod názvem škola Dr. Edvarda Beneše byla otevřena dnešní Základní škola Třebízského.

1952      Místním farářem se stal Dušan Řezanina.

1953      Na polikliniku byla přestavěna okresní nemocenská pojišťovna v Nerudově ulici.

1954      Knihovna byla přestěhována ze synagogy do kavárny Praha.

1955      Byly dosaženy nejvyšší výnosy obilovin po válce.

1956      Kralupy překročily 11 000 obyvatel, byty převažovaly dvoupokojové.

1957      Zemřel malíř Josef Holub. Pohřben byl na kralupském hřbitově.

1958      Začala výstavba sídliště v Lobečku (dokončena 1965) a zahájena výstavba závodu Kaučuk.

1959      Učitel V. Mores, poté dělník, byl zatčen StB za rozvracení republiky.

1960      Byl zrušen okres Kralupy.

1961      Začala výstavba tzv. svobodárny v Lobečku, tedy domu pro pracovníky závodu Kaučuk.

1962      Před otevřením závodu Kaučuk byl zřízen výzkumný ústav.

1963      Byl zahájen provoz závodu Kaučuk.

1964      V Lobečku bylo otevřeno koupaliště.

1965      Byl otevřen společenský dům Vltava.

1966      Byl postaven třetí železniční most přes Vltavu, slouží dosud.

1967      Začala výstavba sídliště Kochmanka, dnes V Zátiší.

1968      Začalo se s plánovanou demolicí Durasova statku, patřil tehdy Státnímu statku Veltrusy.

1969      Byla otevřena základní škola v Revoluční ulici v Lobečku, dnes ZŠ Václava Havla.

1970      Na místě zbořeného Durasova statku vznikl park a seřadiště prvomájových průvodů.

1971      Začala přestavba a přeložka železniční trati na Slaný.

1972      Byla schválena stavba sídliště Hůrka a došlo k odstřelu výšiny Hůrka v místě budoucího sídliště.

1973      Bylo rozhodnuto o modernizaci železniční trati Praha ‒ Děčín.

1974      Byla zahájena modernizace železnice.

1975      Byla otevřena nová rafinerie ropy. Tehdy součást podniku Kaučuk.

1976      V místě bývalého cukrovaru se začala stavět ubytovna ČSD, dnes část hotelu Sport.

1977      Došlo k rozšíření kralupského hřbitova.

1978      Byla otevřena základní škola v Kloučkově ulici, dnes generála Klapálka.

1979      Sloup Panny Marie Bolestné, tzv. statue, byl kvůli špatnému stavu rozebrán a z mikovické křižovatky odvezen a uložen v dýhárně.

1980      Kvůli přestavbě děčínské trati byla zbourána polovina Husovy a Jungmannovy ulice.

1981      Započala výstavba nové nádražní budovy.

1982      Zbourána budova starého nádraží.

1983      Po vybudování podzemního krytu pro obyvatelstvo se přistoupilo k výstavbě vlastní nádražní budovy.

1984      Byla dokončena přestavba železničního viaduktu děčínské dráhy.

1985      V Nerudově ulici byla otevřena nová lékárna.

1986      Zemřel básník Jaroslav Seifert. Jeho pohřeb se konal na kralupském hřbitově.

1987      Začala stavba domu s bytovými jednotkami „V Luhu“.

1988      Byla dokončena stavba telekomunikační budovy.

1989      Tzv. sametová revoluce ukončila existenci komunistického režimu. Na nádraží byla  otevřena výstava ke 150 letům železnice v dolním Povltaví.

1990      Byla ukončena činnost městského národního výboru. Starostou města se poprvé stal Mgr. Pavel Rynt (opakovaně do roku 2006).

1991      Byly vyrobeny a osazeny již třetí kralupské zvony. Začala obnovená muzejní činnost.

1992      Na pozvání kralupské ODS přijel ministr financí a předseda ODS Václav Klaus.

1993      Byla podepsána smlouva o přátelství s francouzským městem Banyuls-sur-Mer.

1994      Starostou byl opět zvolen Mgr. Pavel Rynt.

1995      Na sídlišti „Cukrovar“ byl otevřen první penzion pro důchodce.

1996      Byla dokončena stavba lávky pro pěší přes řeku Vltavu a bylo započato s opravou silničního mostu.

1997      V době oslav 95 let města byl odhalen na Seifertově náměstí pomník Jaroslava Seiferta od akademického sochaře Stanislava Hanzíka.

1998      Bylo založeno Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy nad Vltavou.

1999      Zloději odcizili bronzovou bustu z hrobu Josefa Holuba.

2000      Na kostele byla odhalena pamětní deska od ak. mal. Josefa Hvozdenského k uctění obětí náletu ze 22. 3. 1945.

2001      Na kralupskou faru nastoupil velmi oblíbený administrátor Edward Walczyk.

2002      Kralupy v srpnu postihla velká povodeň.

2003      Prudká letní vichřice způsobila velké materiální škody.

2004      Byla otevřena moderní městská čistička odpadních vod.

2005      Na bývalé synagoze byla umístěna pamětní deska připomínající oběti holocaustu.

2006      Starostou města byl poprvé zvolen Petr Holeček (v úřadě dosud).

2007      Společnost Kaučuk Kralupy a.s. se přejmenovala na Synthos Kralupy a. s.

2008      Kvůli hrozbě nevybuchlých pum po náletu se prováděl pyrotechnický průzkum.

2009      Byl odstřelen tovární komín v areálu bývalého lihovaru.

2010      Byl opraven a znovu vztyčen morový sloup Panny Marie Bolestné v Mikovicích, tzv. statue.

2011      Pod lávku k Vltavě bylo umístěno ozubené kolo z vodní elektrárny Miřejovice.

2012      Kralupská nemocnice byla prodána firmě RHG, spol. s. r. o.

2013      Dnem otevřených dveří byla otevřena nová budova radnice.

2014      Kvůli požáru v bývalé dýhárně v Lobečku byl vyhlášen zvláštní stupeň (nejvyšší) požárního poplachu.

2015      Otevření Technoparku pražské VŠCHT v jedné z budov bývalého Karsova mlýna.

2016      Zbořen Hotel Praha na náměstí, začátek přestavby centra města.

2017      Město rozhodlo, že největší ze zachovaných pivovarských budov bude adaptována pro potřeby základní umělecké školy, městské knihovny a městského muzea.

Odhalena socha Josefa Švejka, před úřadem města, 20.5.

 

síň pro konání kulturních akcí
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou